Vedtægter

Vedtægter
For
Lund Flugtskydningsforening.
§ 1.Foreningens navn er – Lund Flugtskydningsforening
og dens hjemsted er Lundvej 28, 6372 Bylderup-Bov.
§ 2.Foreningens formål er, at virke for flugtskydningen.
§ 3.Foreningen er tilknyttet Jægerforbundet via Lund Jagtforening og direkte
medlem af Dansk Flugtskydnings Forbund.
§ 4.Som medlem kan optages en hver skytte, der vedkender sig foreningens
vedtægter samt andre regler der måtte gælde for foreningens anlæg,des-
uden kan foreninger og klubber optages kollektivt. Kontingent fastsættes
af bestyrelsen
§ 5.Foreningen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer. Bestyrelsen konsti-
tuerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen
vælger et særligt udvalg til trap- og sportingbane på tre medlemmer.
§ 6.Forretningsordenen fastsættes af bestyrelsen. Der skal dog være mindst
fem bestyrelsesmedlemmer inclusiv formanden til stede.
§ 7.Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke person-
ligt for de for foreningen indgåede forpligtelser,for hvilke alene
foreningen hæfter med dens respektive formue.
§ 8.Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den årlige
generalforsamling afholdes i første kvatal.
Generalforsamlingen indvarsles gennem ugeblade eller på anden for-
svarlig vis. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være formanden i hænde senest fire dage før. Generalforsamlingen er
beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Stemmeberettiget er kun skytter, der benytter foreningens skydeanlæg
og har tegnet medlemskab via Lund Jagtforening.
Dagsorden skal indeholde flg.punkter.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kasserers beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.
Valg foregår normalt ved skriftlig afstemning.
§ 9.Ekstraordinær generalforsamling afholdes når flertallet af bestyrelsen
finder det fornødent eller når mindst 25% af medlemmerne stiller
skriftlig krav herom med forslag til dagsorden.
§ 10 Foreningen tegnes ved formandens underskrift, dog ved køb eller salg af
fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse .
§ 11 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret..
§ 12 Vedtægtsændringer kan kun vedtages på to på hinanden følgende gene-
forsamlinger.
§ 13.Foreningen kan kun opløses på to på hinanden følgende generalforsam-
ling,, når 2/3 af de fremmødte ønsker det.
Ved opløsning skal foreningens midler overgå til anden skydebane,som
virker for flugtskydningen, hvilket afgøres på en ny ekstraordinær
generalforsamling.
§ 14. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet, eller om fornødent tilbagekalde en våbenpåtegning over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, uanset hvilken årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben